Prestiż magazyn Metropolii

Sprawdzajmy biura podróży

O czym powinny pamiętać osoby korzystające z usług biur podróży, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek?

Gridlove

O czym powinny pamiętać osoby korzystające z usług biur podróży, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek?

Jak możemy dotrzeć do wiarygodnych informacji na temat interesującego nas biura podróży?

Każdy przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne powinien posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, prowadzony przez właściwego dla siedziby organizatora marszałka województwa. Te rejestry składają się na Centralną Ewidencję OTiPUNPUT prowadzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dane dotyczące organizatorów turystyki zawarte w ewidencji są jawne i każdy klient ma możliwość sprawdzenia na stronie ewidencja.ufg.pl czy organizator turystyki działa zgodnie z prawem oraz czy wpis do rejestru jest aktualny. Zapisy ewidencji zawierają też takie informacje jak zasięg terytorialny prowadzenia działalności, terminy i wysokości przedpłat. W przypadku stwierdzenia różnic tych zapisów z przedstawioną ofertą warto poszukać innego organizatora.
W ewidencji można sprawdzić, czy nie wszczęto wobec firmy turystycznej postępowania o wykreślenie z rejestru lub czy nie jest ona objęta zakazem prowadzenia działalności. W takiej sytuacji lepiej zrezygnować z podpisania umowy.
W ewidencji znajduje się także informacja o wysokości zabezpieczenia finansowego, jakie składa biuro turystyczne u marszałka. Jest to podstawowy warunek, aby znaleźć się w rejestrze.

Jakie znaczenie ma dla nas informacja o wysokości zabezpieczenia?

Kwotą zabezpieczenia dysponuje marszałek i, w wypadku zgłoszenia przez biuro niewypłacalności, przeznacza ją na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju.
Po odliczeniu z zabezpieczenia finansowego kosztów powrotu uczestników imprezy do kraju, pozostałe pieniądze są wypłacane przez ubezpieczyciela poszkodowanym klientom. Dotyczy to zarówno turystów, którym skrócono wakacje, jak i tych, którym odwołano wyjazd z powodu ogłoszenia przez biuro niewypłacalności.
W przypadku wyczerpania się środków z gwarancji na akcję sprowadzania klientów do kraju bądź na zwrot wniesionych wpłat za imprezę turystyczną uruchamiane są środki z drugiego filaru, czyli z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który ma na celu zaspokojenie roszczeń poszkodowanych klientów w całości.
Warto też wiedzieć, że agent, który sprzedaje imprezy innych organizatorów posiadających wpis do rejestru, sam jest zwolniony z tego obowiązku. Umowa z klientem zawierana jest na druku organizatora, gdzie jedynie występuje pieczątka agenta, który sprzedał imprezę. Całą odpowiedzialność za organizację imprezy ponosi zawsze organizator turystyki.

Czy wszystkie informacje na temat biura podróży, z którym chcemy wyjechać, znajdziemy we wspomnianej przez pana ewidencji?

Niestety, w rejestrze nie ma danych na temat kondycji finansowej biura. Urzędy marszałkowskie nie mają kompetencji prawnych do zbierania tego typu informacji. Referencją dla biura może być certyfikat rzetelności Polskiej Izby Turystyki. W wypadku większych wątpliwości eksperci z branży turystycznej zalecają także sprawdzenie opinii o organizatorze na forach internetowych. Wiarygodność biura oczywiście można sprawdzić w rejestrach dłużników, za tę usługę należy jednak zapłacić.
Warto pamiętać też o tym, że jeśli jesteśmy niezadowoleni z usługi, reklamację u organizatora turystyki możemy złożyć w terminie do 3 lat od zakończenia imprezy. Jeżeli odpowiedź biura nie jest dla klienta satysfakcjonująca, roszczenia można skierować na drogę sądową.
Pytania w sprawie organizatorów turystyki należy składać do Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Z Rzecznikiem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Sławomirem Gruszką rozmawiała Małgorzata Katafiasz

Małgorzata Katafiasz

Przyjaciółka zwierząt i wielbicielka pięknej polszczyzny.
Z sercem rozdartym między Katowicami i Gliwicami.

PROMOCJA

Promocja

Instagram

Invalid username or token.